Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ban hànhg Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản Luật mới ban hành; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó Kế hoạch PBGDPL năm 2019 còn hướng đến việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
Nội dung cơ bản của Kế hoạch PBGDPL năm 2019 tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể:
Trọng tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013, Luật PBGDPL, các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và những văn bản của Trung ương, địa phương có tác động sâu rộng đến đời sống của người dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chính sách dân tộc, bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… và việc triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


 
Một buổi giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam A2
(Hình minh họa)

 
Trong công tác hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục triễn khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong đó tập trung nhiệm vụ củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở.
Đối với công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619 ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016).
Để bảo đảm việc triển khai Kế hoạch PBGDPL thống nhất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên của HĐPH hướng dẫn, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.
 
Quý Thành-Sở Tư pháp Khánh Hòa
Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/24/2020 12:00:54 PM

^ Về đầu trang