Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhbac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021

UBND xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021
UBND xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 202

Cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành... Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Thượng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực và toàn diện trên các nội dung như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính; nhằm xây dựng nền hành chính của thị xã dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp; tạo sự hài lòng cho các tổ chức và người dân.

          Ngay từ đầu năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Để công tác CCHC thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các hội nghị, hội thảo, treo pano tuyên truyền, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế “một cửa”, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          Cải cách hành chính được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng. Uỷ ban nhân dân xã sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách, chỉ số đánh giá xếp hạng để đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thị xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành của đơn vị; việc trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua 2 hệ thống thông tin chính: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành E-offic và hệ thống thư điện tử công vụ. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành E-office; 100% văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử qua phần mềm quản lý văn bản điều hành E-office, tất cả điều số hóa, lưu trữ, luân chuyền, xử lý văn bản đi/đến trên phần mềm E-office. Trong việc tiếp nhận và giải quyết kết quả thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân xã áp dụng mô hình “một cửa” liên thông theo hướng hiện đại và sử dụng phần mềm “một cửa” điện tử của Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa, đã phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi để người dân có thể tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính mọi lúc, mọi nơi. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính, UBND xã tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Bên cạnh hiện đại hóa nền hành chính, xã cũng đã quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác hành chính; đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về cải cách hành chính, xây dựng quy trình liên thông, chuyển giao biểu mẫu trực tuyến, nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3, phần mềm quản lý văn bản điều hành E.office, nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ và tập huấn ISO..

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Uỷ ban nhân dân xã đã tiếp nhận và giải quyết 819 hồ sơ trong đó giải quyết sớm hạn 805 hồ sơ, có 14 hồ sơ trễ hạn (trong đó có 08 hồ sơ trễ hạn lỗi do phần mềm hành chính công bị lỗi, 06 hồ sơ trễ hạn lỗi do công chức chuyên môn xử lý chậm trên phần mềm hành chính công trên thực tế đã trả hồ cho công dân đúng hạn.

Trong  6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 67 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, tập trung ở thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; tất cả đều được giải quyết sớm hẹn.

 

          Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của thị xã trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, có đổi mới và có những bước tiến đáng kể trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; mang lại hiệu quả cao trong công việc và tạo sự hài lòng cho các tổ chức và người dân./.

                                                                                                    Minh Hương

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2022 9:51:06 AM

^ Về đầu trang